!!> Reading ➶ Ben Bir Gürgen Dalıyım ➮ Author Hasan Ali Toptaş – Ormskirkremovals.co.uk

Ben Bir Gürgen Dalıyım Gencecik Bir G Rgen Anlat Yor, Nar K Rm Z Mavileri, Kar Beyaz Morlar , S Rg N Ye Illeri, U Uk Sar Lar , Lenle L Nmez Diyenleri, Deli Baharlar , Terli Yazlar , U Up Giden Ku Lar Ben Bir G Rgen Dal Y M, Hasan Ali Topta N Masal Kitab Yol T Rk S Toprak Kokan, Serin Ekmek Kokan, S Cak Duyuuun Beni Ey Da Lar Ta LarHasan Ali Topta , R Yalar N, Renklerin, Da S Mb Llerinin Yazar Kelime I Isi G Rgen DalB T N A A Lar Beni Konu Uyor, Herkes Birbirine B Y K Bir Co Kuyla Beni Anlat Yordu Gene De, Bu Direni In Bir I E Yaray P Yaramayaca Konusunda, A Z N A P Da Nedense Hi Kimsenin Bir Ey S Yledi I Yoktu Yaln Zca, D Zl N Sonunda Ya Ayan Ak Sakall Me E Konu Uyordu Benimle Teki A A Lar Ad Na, I Ekler, B Cekler Ve Otlar Ad Na, Hatta Tepelerin Ard Nda Kalan Bilmedi Imiz Yerler Ad Na Konu Uyormu Gibi, Geni Bir Sesle, Soluklana Soluklana Konu Uyordu


10 thoughts on “Ben Bir Gürgen Dalıyım

 1. says:

  Kilit ne demektir bilir misiniz Ne demektir Ben size s yleyeyim, kilit, insan n utanc demektir her eyden nce nsano lunun nereye ula t n n g stergesi demektir nsanlar n birbirlerine duyduklar g vensizli in elle tutulur halidir kilit Birbirlerine duyduklar sayg n n derecesidir Bu y zden, bir e it utan belgesidir her kap da Kitaptan al nt


 2. says:

  benbirgurgendaliyim Ak sakall me enin dedi i gibi, insan n zalimli ine a a larla ku lar, b ceklerle otlar, hayvanlarla ta lar de il, ancak insan kar koyabilirdi D n p dola p insanda ba l yordu her ey, d n p dola p insanda bitiyordu Gerisi bo tu Yani, insan n kar mad her ey bir masald Kilit insan n utanc denektir her eyden nce nsano lunun nereye ula t n n g stergesi demektir nsanlar n birbirine duyduklar g vensizli in elle tutulur halidir kilit Birbirlerine duydukla benbirgurgendaliyim Ak sakall me enin dedi i gibi, insan n zalimli ine a a larla ku lar, b ceklerle otlar, hayvanlarla ta lar de il, ancak insan kar koyabilirdi D n p dola p insanda ba l yordu her ey, d n p dola p insanda bitiyordu Gerisi bo tu Yani, insan n kar mad her ey bir masald Kilit insan n utanc denektir her eyden nce nsano lunun nereye ula t n n g stergesi demektir nsanlar n birbirine duyduklar g vensizli in elle tutulur halidir kilit Birbirlerine duyduklar sayg n n derecesidir Bu y zden bir e it utan belgesidir her kap da Hatta, her dolapta, her ekmecede, her antada, her kasada, her kutuda Gene de, insanlar n y z k zarmaz onu g r nce Bir zamanlar ak sakall me enin anlatt na g re, ad na sava denen ey, yery z n n herhangi bir noktas nda ba lay p her hangi bir noktas nda bitmezdi Her ey gibi, o da insanda ba lay p insanda biterdi Bu y zden, cepheler falanca da da ya da falanca ovada de ildi Cepheler b t n ac mas zl klar yla insano lunun i indeydi Ben bir g rgen dal y m inan lmaz etkilenerek ve severek okudu um bir kitap oldu Yukar daki al nt lar okuduktan sonra bile bu kitab okumak isteyebilirsiniz nk ger ekten sizi derinden etkileyece ine inan yorum Sonu ylesine h z nl yd ki, yazar n bir a a zerinden yola karak s yledi i eyler ylesine ger ek ki Ben bay ld m Ne diyebilirim bilmiyorum ama mutlaka okuyun


 3. says:

  ne yaparsak yapal m, biz bu insanlardan asla kurtulamayaca z Okurken ocuklu um dolu tu akl ma O zamanlar her eyin bir can oldu una inan rd m bu y zden de her g n ba ka bir eye d n ebilmeyi, d nyay onlar n g zleriyle g rebilmeyi isterdim B ylece neyin nas l d nd n , hissetti ini, neye sevindi ini veya z ld n bilecek ve her eyli i tad p kendime d nd mde bunlar g z n nde bulundurarak davranacakt m onlara Birbirinden ho lanmayan kaplanla ay y ayn oyuna katmayacak ya dane yaparsak yapal m, biz bu insanlardan asla kurtulamayaca z Okurken ocuklu um dolu tu akl ma O zamanlar her eyin bir can oldu una inan rd m bu y zden de her g n ba ka bir eye d n ebilmeyi, d nyay onlar n g zleriyle g rebilmeyi isterdim B ylece neyin nas l d nd n , hissetti ini, neye sevindi ini veya z ld n bilecek ve her eyli i tad p kendime d nd mde bunlar g z n nde bulundurarak davranacakt m onlara Birbirinden ho lanmayan kaplanla ay y ayn oyuna katmayacak ya da uykumda s rekli d n p durdu um i in g d klanan yata m i in kendimi kontrol etmeye al acakt m mesela B yle eyler Her eyin beni hissedebildi ini ve benim onlar k rabilece imi d n rd m i te ve onlara yapabileceklerimden korkard m.Y llar ge tik e kimi eyin canl l na kar bu inanc m biraz zay flasa da h l temkinli davran r m a a lar n hislerinden hi bir zaman phe duymad m D en yapraklar n n, d rt klenen dallar n n, g vdelerine uzanan her bir elin bilincinde olduklar n , bize k rg n, hem de ok k rg n olduklar n ama yine de t karmad klar n , yerlerini b rakamasalar da bizden her g n biraz daha uzakla t klar n ve bize s rtlar n oldu unca d nd klerini d n yorum, hissediyorum h l Hareketlerimizden k r lan ama bundan kimseye bahsetmeyen, yine de bize bir daha asla g venmeyecek olan k k birer ocuk gibi geliyorlar bana bazen.Bu ve bu gibi hislerimden t r kitab kendime ok yak n buldum Dillerini renmeyi y llard r arzulad m ama g vdelerini ok amaktan ba ka bir ey yapamad m a a lar n sesini duymak, orman , hayatlar n anlat lar n dinlemek i imi serinletti Bir de onlara ses veren, tasvirleriyle y z m g l msetip duran Hasan Ali Topta oluncaKu lar n bulutlan , r zg r n hik ye anlat c l , renklerin birbirine kar an kokusu beni al p al p g t rse de yapraklar dolu dolu olan bu a a lar n anlatt klar y re imi da lad Korktu um her ey ger ekmi , dedim a a lar bizden ne kadar korktuklar n anlatt k a Korktu um her ey ger ekmi.Beni bir ger ekli e ki i inde benim ger ekli imi de gizliyor ylece kolay, ylece ak kan g t rebildi i, ocuk edebildi i ve zellikle son sayfalar nda olmak zere h ng r h ng r a latabildi i i in daha da etkilendim kitaptan D kt m g zya lar bir fidana can suyu olabilseydi ke kead na sava denen ey, yery z n n herhangi bir noktas nda ba lay p herhangi bir noktas nda bitmezdi Her ey gibi, o da insanda ba lay p insanda biterdi Cepheler, b t n ac mas zl klar yla insano lunun i indeydi


 4. says:

  M kemmeldi


 5. says:

  Kitab ook uzun zamand r herkeste g r yordum, Onur ablan n u videosunda da g r nce de kesinkes almaya karar verdim anca al p anca okuyabildim ncelikle yazar n anlat m n ok sevdim Ak c bir anlat m var Kitap Be parmak Da ndaki bir g rgen a ac n n hayat n anlat yor G rgen a ac ndan dinliyoruz insan Daha do rusu insan ve insano lunun zalimli ini Kitab okuduk a hak verdim, biz insano lu hakikaten do aya kulak vermiyoruz Yazar da bir g rgen a ac olarak bu ger ekleri tokat gibi a Kitab ook uzun zamand r herkeste g r yordum, Onur ablan n u videosunda da g r nce de kesinkes almaya karar verdim anca al p anca okuyabildim ncelikle yazar n anlat m n ok sevdim Ak c bir anlat m var Kitap Be parmak Da ndaki bir g rgen a ac n n hayat n anlat yor G rgen a ac ndan dinliyoruz insan Daha do rusu insan ve insano lunun zalimli ini Kitab okuduk a hak verdim, biz insano lu hakikaten do aya kulak vermiyoruz Yazar da bir g rgen a ac olarak bu ger ekleri tokat gibi arpm y z m ze Bo az m n d mlendi i ok yer oldu Severek okudum


 6. says:

  D n p dola p insanda ba l yordu her ey, d n p dola p insanda bitiyordu.Gerisi bo tuYani, insan n kar mad her ey bir masald s 65.


 7. says:

  Okudu um kitaplara bakarken bu kitab g rd m Yine i im bi tuhaf oldu ok g zel bir kitap ok


 8. says:

  Son sayfalar n t ylerim diken diken okudum,ne yazsam ne desem s n k kal cak ki de il elli kere okurum ne g zelsin sen


 9. says:

  D n p dola p insanda ba l yordu her ey, d n p dola p insanda bitiyor.Gerisi bo Yani, insan n kar mad her ey bir masald sayfa 65 Ben Bir G rgen Dal y m bir g rgenin hikayesi G rgenin umutlar n , isteklerini ve ayn zamanda ya ad klar n okuyacaks n z Yediden yetmi e herkesin okuyup ders karaca bir kitap Hasan Ali Topta yaln zca bir g rgeni yazmam , ayn zamanda onun duygular n bizlere hissettirmeyi ba arm Kitapta bulunan ill strasyonlar, sayfalarda tak l kalman za neD n p dola p insanda ba l yordu her ey, d n p dola p insanda bitiyor.Gerisi bo Yani, insan n kar mad her ey bir masald sayfa 65 Ben Bir G rgen Dal y m bir g rgenin hikayesi G rgenin umutlar n , isteklerini ve ayn zamanda ya ad klar n okuyacaks n z Yediden yetmi e herkesin okuyup ders karaca bir kitap Hasan Ali Topta yaln zca bir g rgeni yazmam , ayn zamanda onun duygular n bizlere hissettirmeyi ba arm Kitapta bulunan ill strasyonlar, sayfalarda tak l kalman za neden olacak nk ok g zel detaylar vard.Son sayfas na kadar b t n duygular hissedeceksiniz K sa ama bi o kadar dolu bir kitap Bitirdikten sonra da lara, a a lara, ku lara, g ky z ne ve daha nicelerine s yleyin ki g rgen, arkas nda b rakt kurumu bir g rgen dal d r art k


 10. says:

  Sa rd nk o kokular ma da, ye illerime de, duru uma da sa rd S z n z , insano lu benim soyumun dilini zememi ti hen z kokuca konu sam da anlamazd , renk e konu sam da