[Reading] ➿ Harfler ve Notalar Author Hasan Ali Toptaş – Ormskirkremovals.co.uk

Harfler ve Notalar Metinlerini Varolu Ve Yokolu Zerine Kurarak Varolu Ulu U Ta Raya Ta Mas Yla Zg Nl K Kazanan, T Pk Kafka Gibi Sade Dilinden Y Kselen M Zikle Giderek Hayat Yaz Ya, Yaz Y Ise B Y L Bir Hayata Benzeten Bir YazarYazma Ser Venini Hayat Kelime Kelime Geni Letmek Olarak Adland Ran Hasan Ali Topta , Metinlerini Birer Senfoniye De D N T Rerek, D Ar Yla I Erinin, G R Nenle I D Nyan N, Ger Eklikle R Yalar N, Somutla Soyutun Arp Mas Ndan Do An Tekinsiz Bir Atmosfere A R Yor Okurunu Tam Bir Yaz Ustal Yla, T Rk Enin Imk Nlar N Sonuna Kadar Zorlayarak, Edebiyat N B Y L D Nyas Na Kap Lar A Arak S Ylemeye Gerek Bile Yok, Ne Anlat Yorsun Sorusu, Olduk A Hantal Bir Soru Asl Nda Ne Zaman Bu Soruyla Kar La Sam, Bir De Ben, Acaba Hi Bir Ey Anlatmam Olmak M Mk N M D R Diye Soruyorum Kendime Do Rusu, Hi Bir Ey Anlatmam Olmay Ok Isterdim Her Eyi Ancak O Zaman Anlatm Olurdum Nk Topta , Do U Dan Km , Sl Mi Mistisizmin Edebi Kazan Mlar Yla Zenginle Mi Bir Kafka D R Frankfurter Allgemeine Zeitung


10 thoughts on “Harfler ve Notalar

 1. says:

  Hasan Ali Topta ile tan ma kitab m oldu Tam da yerinde oldu bence nk yazarla kar l kl muhabbet ediyormu gibi hissettim Her denemesini, her sayfas n keyif alarak okudum ve ok ho uma gitti Yazar n di er kitaplar n da okuyaca m kesinlikle Bir ok kitab da ke fedip okuma listeme ...


 2. says:

  ok ok be enerek okudum , Hasan Ali Topta ile kar l kl sohbet etmek neler okudu unu g rmek ok g zeldi Bir s re ba ucumda duracak.


 3. says:

  Hasan Ali beyle buyrun sohbete Adam resmen i ini d km ya ok g zel Enis Batur beyin Kitap Evi gibi referans kitab , i inde bin tane kitap var liste yap p okumaya kalksak epey zaman al r Hasan Ali beyle tan mak isteyen varsa hi durmas n okusun.


 4. says:

  Hasan Ali Topta la tan mak i in, onunla ok samimi bir dilde edebiyat sohbeti yapmak i in g zelce bir deneme kitab Daha nce tan mad m bir ok yazarla beni tan t rm , okuma listeme yepyeni eklemeler yapt rm t r Yani k saca bir deneme kitab ndan arayaca n z her eye sahip bir edebiyat ziyafeti.


 5. says:

  Bir g n Hasan Ali Topta ile sohbet etmek gibi bir hayaliniz var ise Harfler ve Notalar adl eserini al n ve okumaya ba lay n Kendine ait ya anm l klar ile birlikte edebiyata, m zi e, k sacas sanata dair d nceleriyle bu kitab nda bulu abiliyorsun Kitab n i erisindeki denemelerinden biri olan Hikaye Anlat c s na Ne Oldu da bahsi ge en hikaye anlat c lar gibi , sen ...


 6. says:

  28 denemeden olu an kitap, i indeki son deneme olan Harfler ve Notalar dan alm ad n Son s rada olmas n n sebebini kitab bitirip zerine d n rken daha iyi kavr yor insan iir gibi bir ak c l kta, hi yorulmadan, elinden b rakmak istemeden okuyorsun kitab O an ba ka bir fon m zi e ihtiyac n yok gibi sanki Kelimelerin alt nda yeni yeni melodiler t ng rd yor kitap boyunca Misal, o kadar ok referans var ki edebiyata, resme yani genel anlamda sanata dair hepsi yeni birer ezgi de kitap 28 denemeden olu an kitap, i indeki son deneme olan Harfler ve Notalar dan alm ad n Son s rada olmas n n sebebini kitab bitirip zerine d n rken daha iyi kavr yor insan iir gibi bir ak c l kta, hi yorulmadan, elinden b rakmak istemeden okuyorsun kitab O an ba ka bir fon m zi e ihtiyac n yok gibi sanki Kelimelerin alt nda yeni yeni melodiler t ng rd yor kitap boyunca Misal, o kadar ok referans var ki edebiyata, resme yani genel anlamda sanata dair hepsi yeni birer ezgi de kitap b t n yle yeni bir ark gibi Tabii yeni yeni deyip durdu um, i inde edebiyatla ilgilenen herkesin d nem d nem kar s na kan, adeta kitaba ho geldin diye selamlay p kar layan, denemelerin aras nda sana konforlu bir yer a acak isimler de mevcut elbette te yandan Hasan Ali Topta biraz olsun daha yak ndan tan yabilmek i ...


 7. says:

  Hasan Ali Topta n okudu um ilk kitab Di er kitaplar n okumak i in ciddi bir heves i indeyim Denemelerden olu an bu kitab n hemen her sayfas ndan keyif ald m Sade anlat mla keyifli bir ritim tutturulan bir yandan da yk tad veren metinlerdi hepsi Benim ok be endi im ve keyif ald m ba l klardan baz lar Bir Bulu ma , Sahnede D rt Adam , Hindistan a Gitmek Ayr ca yazmak konusu etraf nda d nen metinlerin i erisinde neri olarak al nabilecek bir ok kitap ve yazar ismi d...


 8. says:

  Bu g zel, sessiz ve d r st yazar m z biraz daha yak ndan tan mam z sa layan, tam bir edebiyat keyfi veren, yeni okumalar te vik eden yaz lar ndan olu an nefis bir derleme Topta okuma yazma ser venini, edebiyata bak n , bu ba lamda evresi ve di er baz edebiyat larla etkile imini sade ama her zamanki gibi etkileyici bir dille anlat yor A a da tad ml k iki al nt Okuyana Mektup tan Zaten masaya oturmadan nce benim yapmam gereken en nemli i seni unutmakt r biliyorsun senin i Bu g zel, sessiz ve d r st yazar m z biraz daha yak ndan tan mam z sa layan, tam bir edebiyat keyfi veren, yeni okumalar te vik eden yaz lar ndan olu an nefis bir derleme Topta okuma yazma ser venini, edebiyata bak n , bu ba lamda evresi ve di er baz edebiyat larla etkile imini sade ama her zamanki gibi etkileyici bir dille anlat yor A a da tad ml k iki ...


 9. says:

  O s rada, on be y l sonra yazaca n romandaki prefabrik b roya girdi inin fark nda de ilsin tabii Zaten, hen z on yedi ya nda oldu un i in, edebiyata ve hayata dair bir ok eyin fark nda de ilsin tabii Harflerin birle ip hece, hecelerinse birer kelime...


 10. says:

  Bir suru kitabi okuma listememe eklememis saglamis, sicacik bir kitap.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *