➥ Kayıp Hayaller Kitabı Ebook ➫ Author Hasan Ali Toptaş – Ormskirkremovals.co.uk


10 thoughts on “Kayıp Hayaller Kitabı

 1. says:

  Hasan Ali Topta tam bir T rk e b y c s Bu kitab nda da gayet yal n bir hikayeyi insan al p g t ren, masalla harmanla m a l bir anadolu diliyle yazm Anlat m si er kitaplar nda oldu u gibi s ra d Okudu um kimseye benzemeyen zg n bir ses ve tarz var Kay p Hayaller Kitab nda da d nyay alg lay ve hikaye anlat c l n n y ...


 2. says:

  Topta okumak ayr bir macera, ayr bir keyif Pek ba ka bir eye benzemiyor Bu kadar ak c bir T rk e ye, zengin imgeleme sahip yazar m z fazla de il herhalde M tevazi duru uyla da takdire ayan bir edebiyat Ta ran n varolu usu Yer yer Nuri Bilge Ceylan da hat rlatt bana Kay p Hayaller Kitab , sert bir ta ra ...


 3. says:

  Kay p Hayaller Kitab , Hasan Ali Topta __________________________________________________________ Senin hayat n benim sana demediklerim kadar noksan __________________________________________________Hasan Ali Topta n ilk kez 1996 y l nda yay mlanan ve yazar n nc roman olan kitab Kay p Hayaller Kitab Hasan, Hamdi nin dedesi ve yazar olmak zere anlat c n n a z ndan dinledi imiz roman, bu y n yle oksesli bir yap ya sahip Yine klasik bir Topta kitab iirsel bir dil, masals anl Kay p Hayaller Kitab , Hasan Ali Topta __________________________________________________________ Senin hayat n benim sana demediklerim kadar noksan __________________________________________________Hasan Ali Topta n ilk kez 1996 y l nda yay m...


 4. says:

  Bunu biliyor muydun G k e gelin Hi d n p merak etmi miydin acaba senden neleri saklad m ben bunca y l Ku kusuz merak etmemi sindir Benim tutup baz eyleri saklayabilece im yani, akl n n ucundan bile ge memi tir Oysa yapt m bunu ben i imde saklad klar mla y llarca hem hayat buldum hem yan p kavruldum S zgelimi, desem ki imdi sana ben orbay b...


 5. says:

  Bir o oldu bir ben oldu bir sen oldu Bir ocu un hayalleri nsandan e yaya e yadan hayvana gidip gelen, Nuri Bilge Ceylan filmi tad nda bir anlat m bir yalan n sokaklar nda m y m


 6. says:

  Hasan Ali Topta daima okumak istiyor, s rekli erteliyordum Ancak k t phanede arad m kitab bulamay nca denk gelmem sonucu gaza gelip ald m ve hemen o g n de okumaya ba lad m Ancak daha sonra da yazara iliskin yorumlara da bakt mda Hasan Ali Topta a yanl kitab ndan ba lad m fark ettim nk daha nce tecr be edinmedi im bir tarz var yazar n Olaylar geli irken de i ik karakterler zerinden yap lan anlat m, okumay zorla t r yor Ger ekle hayal aras nda defalarca kayboldum Kesinl Hasan Ali Topta daima okumak istiyor, s rekli erteliyordum Ancak k t phanede arad m kitab bulamay nca denk gelmem sonucu gaza gelip ald m ve hemen o g n de okumaya ba l...


 7. says:

  kinci Hasan Ali Topta kitab m O kadar a rd m ki Resmen dumur etti kitap Nereden buraya ba land Nas l oldu Bu kimdi imdi konu an kim gibi bir ok soruyla ba m a r tt m Zor bir yazarla kar kar ya oldu umu anlad m M kemmel bir T rk e var kitapta Yani sadece c mleler aras nda bile kaybolabilirsiniz Al nt lamak istesem birbirinden ay ramam c mleleri Hepsi bir hikaye niteli inde bana g re.Di er kitaplar na k yaslayanlardan birka ki i Kay p Hayall...


 8. says:

  Yazar n slubu i in verdim bu iki y ld z Kurgu ok basit , olaylar n sonu tahmin edilebilir Karakterlerin hepsine ayr sinir oldum Kar s n d ven mi dersin tecav z eden mi Yazar , o u olay , duyguyu okuyucu tahminine b rakm Siz bu y zden yle yapt diye tahmin y r tmek zorunda kal yorsunuz B yle a k u lu bir kalemi var yazar n Ba larda tahmin y r tmek ho uma gitse de sonlara do ru s k ld m bu belirsizlikten Bence okuyucuyu y netmeli yazar Kitab kendi hisleri do rultusunda son Yazar n slubu i in verdim bu iki y ld z Kurgu ok bas...


 9. says:

  This review has been hidden because it contains spoilers To view it, click here Ali ile Kevser in birbirine kavu amamalar n n hikayesi Hikayeyi anlatan Ali nin arkada dede Dedeyi d leyen Ali nin torunu Hasan Hem de ben ak sakall dede k l nda ya ayan bir ocukmu um da, sen babaannemmi sin gibi bakt n.


 10. says:

  Hikayenin, kurgunun, anlat m n n g zelli i bir yana, Topta n karakterlerin i inde bulunduklar bir anda neler hissediyor oldu unu, en ufak bir bak tan, bir el titremesinden, bir kulak k zarmas ndan aktarabiliyor olmas ola an st bir yetenek B t n kitap boyunca yazar beden ve zihin aras ndaki ili kiyi ince ince i lemi ve ortaya s n rlar belli olmayan bir hikaye karm yle ki, hikaye kitapta asla kalm yor, okura ta yor Okuru da s k nt s yla, fkesiyle, korkusuyla ve varolu un bo l...


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Kayıp Hayaller Kitabı Metinlerini Varolu Ve Yokolu Zerine Kurarak Varolu Ulu U Ta Raya Ta Mas Yla Zg Nl K Kazanan, Sade Dilinden Y Kselen M Zikle Giderek Hayat Yaz Ya, Yaz Y Ise B Y L Bir Hayata Benzeten Bir YazarYazma Ser Venini Hayat Kelime Kelime Geni Letmek Olarak Adland Ran Hasan Ali Topta , Metinlerini Birer Senfoniye De D N T Rerek, D Ar Yla I Erinin, G R Nenle I D Nyan N, Ger Eklikle R Yalar N, Somutla Soyutun Arp Mas Ndan Do An Tekinsiz Bir Atmosfere A R Yor Okurunu Tam Bir Yaz Ustal Yla, T Rk Enin Imk Nlar N Sonuna Kadar Zorlayarak, Edebiyat N B Y L D Nyas Na Kap Lar A ArakBelki De Kasaban N St Nde Asa T K Rt Lar N And Ran Yorgun Kanat Sesleriyle U Up Duran Bir Ku Um Art K Ben, Miniminnac K Bir Bulutum, Ya Da Ne Bileyim, Sokaklarda Savrulan Herhangi Bir Eyin H L G R Lememi Herhangi Bir Yan Y M.

 • Paperback
 • 282 pages
 • Kayıp Hayaller Kitabı
 • Hasan Ali Toptaş
 • Turkish
 • 13 October 2018

About the Author: Hasan Ali Toptaş

Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Kayıp Hayaller Kitabı book, this is one of the most wanted Hasan Ali Toptaş author readers around the world.