[Read] ➵ Sonsuzluğa Nokta Author Hasan Ali Toptaş – Ormskirkremovals.co.uk

Sonsuzluğa Nokta Metinlerini Varolu Ve Yokolu Zerine Kurarak Varolu Ulu U Ta Raya Ta Mas Yla Zg Nl K Kazanan, Sade Dilinden Y Kselen M Zikle Giderek Hayat Yaz Ya, Yaz Y Ise B Y L Bir Hayata Benzeten Bir YazarYazma Ser Venini Hayat Kelime Kelime Geni Letmek Olarak Adland Ran Hasan Ali Topta , Metinlerini Birer Senfoniye De D N T Rerek, D Ar Yla I Erinin, G R Nenle I D Nyan N, Ger Eklikle R Yalar N, Somutla Soyutun Arp Mas Ndan Do An Tekinsiz Bir Atmosfere A R Yor Okurunu Tam Bir Yaz Ustal Yla, T Rk Enin Imk Nlar N Sonuna Kadar Zorlayarak, Edebiyat N B Y L D Nyas Na Kap Lar A Arak Nsan, Ne Denli Aba G Sterirse G Stersin Ve Ka N Lmazl Na Ne Denli Inan Rsa Inans N, Ayr L A Hi Bir Zaman Haz Rlanam Yor Nk Haz R M, Dedi I Anda Bile I Inde Ele Ge Iremedi I Bir Nokta Kal Yor S Rekli Ayr L A Al T Ramayaca , S Zlan Lar N Durduramayaca Bir Nokta Kal Yor Ac Y Y Klenip O Altacak Bir Nokta Sonsuzlu A Nokta Y Bir Kara Romana Eviren, Kendine Zg Deh Etini Yaratan, Ne Kazad R Ne Sakatlanma, Ne L M Y Zy L Arifesindeki Insanl K Trajedisini, Kimliksizli Ini Dile GetirmesidirErendiz Atas

 • Paperback
 • 207 pages
 • Sonsuzluğa Nokta
 • Hasan Ali Toptaş
 • Turkish
 • 11 February 2019

About the Author: Hasan Ali Toptaş

Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Sonsuzluğa Nokta book, this is one of the most wanted Hasan Ali Toptaş author readers around the world.10 thoughts on “Sonsuzluğa Nokta

 1. says:

  Okul y llar nda para kazanmak i in part time yar zamanl , bir otelin mutfa nda a yama olarak 3 y l kadar al m t m A yamaklar yeme in malzemelerini y kar, soyar, do rar ve haz r hale getirir a yard mc lar yemekleri haz rlar a lar ise son dokunu lar yapar ve lezzetleri tadard Lezzet a s ndan de erlendirilen her yeme in eksiklikleri s ylenir, ard ndan sonraki yeme in lezzetine bak lmadan nce bir yudum su ya da zel alkali bir sol syon i ilirdi Sebebi nceki yemekte Okul y llar nda para kazanmak i in part time yar zamanl , bir otelin mutfa nda a yama olarak 3 y l kadar al m t m A yamaklar yeme in malzemelerini y kar, soyar, do rar ve haz r hale getirir a yard mc lar yemekleri haz rlar a lar ise son dokunu lar yapar ve lezzetleri tadard Lezzet a s ndan de erlendirilen her yeme in eksiklikleri s ylenir, ard ndan sonraki yeme in lezzetine bak lmadan nce bir yudum su ya da zel alkali bir sol syon i ilirdi Sebebi nceki yemekten kalan tad temizlemek ve dildeki tat yorgunlu unu s k p atmakt Benzer bir durum mutfa a ilk girdi imizde de olurdu inde onlarca yeme in haz rland mutfa m zda burnumuzun dire ini s zlatan keskin bir koku olurdu lk ba larda bir eziyet halinde olan bu kokuya bir s re sonra burunlar m z da, biz de al rd k buna sebep de koku yorgunlu uydu Beyin ve alg lar m z i in de ge erlidir bu durum S rekli olarak ayn t r ve tarzda d nmek, benzer fikirlerle bo u mak beyni l zumundan fazla yorar Bir s re sonra, bu fikir ve d nceler beyin yerine, solunum, kalp at , sindirim gibi al kanl klar m z ve istemsiz hareketlerimizi d zenlemekle g revli omurilik so an na iletilir B ylece birer al kanl k haline gelen d nce ve fikirlerimiz i in beynimiz devreden kar Bu tuza a d memek ve beynimizi al r durumda tutmak i in farkl tarz ve t rde kitaplar okumam z nerilmektedir Bu kitap bu anlamda i imize yarayabilir t r ve anlat m tarz bak m ndan okudu um hi bir kitaba benzemiyor Biyografik tarzda yaz lan kitapta, olaylar zaman ak na g re d z bir izgide de il de, ya am n farkl d nemleri ve mekanlar kar k olarak anlat lmaktad r Bu t rde bir anlat m biraz yorucu olabilir ama anlat m a s ndan hikayeyi daha enteresan ve farkl k ld n s yleyebilirim Hikayenin kahraman Bedran n ba ndan ge en olaylar ve bunlar n ge mi te uyand rd a r mlar, hissedilen ve yeniden a a kan duygular ve bu duygular n hakim oldu u d sel d nyas ok g zel anlat lm Kitap bu y n yle psikolojik bir d nyaya a lan bir kap adeta D seld nyan za farkl bir lezzet tatt rmak isterseniz ayet, bu kitab okuman z neririm yi okumalar Sahip olma duygusu ruha y kt r kitaptan bir al nt art k teki kad nlardan pek fark kalmayan kar m n, evlendi imiz y llarda k sa bir s re i in izgi d ya ayarak beni gafil avlad na inanmaya ba lam t m kitaptan bir al nt Yeni gelenler, gidenler hangi virg lde b rakm larsa oradan ba l yorlard konu maya Bir g revi, n betle e s rd r yorlard sanki kitaptan bir al nt

 2. says:

  ift zamanl olarak ilerleyen ve bunu b y k bir ustal kla kotaran bir roman.erkek ocuk ve baba fig r n n bu denli iyi i lendi i bir yerli roman okumad m san r m.erkeklikle bezeli olsa da hi rahats zl k vermeyen bir tonu var, imdiki romanlar n tersine.80 ler, at malar, ta ra ve kent ikili i, modern hayatta cinsellik roman n arka plan nda ak p gidiyor.

 3. says:

  Baz kitaplar n elleri oldu una inan r m Sayfalardan ta p g s me uzan r, g nl m sar p sarmalar ve hatta yer yer m nc klar, kalp at lar ma y n verirler Bu da yle kitaplardan biriydi.Bunun zerine daha ne denir bilemiyorum Topta tan bahsederken herkesin tekrarlay p durdu u ama yine de anlam n yitirmeyen yi ki T rk e biliyorum da asl ndan okuyorum, s z ne s nabilirim belki.

 4. says:

  Konu olarak karamsar,karanl k ve depresif bir hikaye okudum Sonunu belki ba ndan kestirebilirsiniz ama ben yaz lan n i inde kayboldu umdan t r hikaye ayd nland nda ayd nlanabildim ancak Kaybolu un b ylesini ya atabilen tan t m yazar say s ok az Romantik bir yk hi de il ama sizi duygusalla t r yor n planda olan bir baba o ul at mas var Kasaba ya am , i sizlik, rencilik, gen lik, olgunluk. Asl nda en ok kay plar var, daha hi sahip olunmadan kaybedilen, fark nda olmadan Konu olarak karamsar,karanl k ve depresif bir hikaye okudum Sonunu belki ba ndan kestirebilirsiniz ama ben yaz lan n i inde kayboldu umdan t r hikaye ayd nland nda ayd nlanabildim ancak Kaybolu un b ylesini ya atabilen tan t m yazar say s ok az Romantik bir yk hi de il ama sizi duygusalla t r yor n planda olan bir baba o ul at mas var Kasaba ya am , i sizlik, rencilik, gen lik, olgunluk. Asl nda en ok kay plar var, daha hi sahip olunmadan kaybedilen, fark nda olmadan sahip olu un Hatta belki de ben de okurken bu sebepten kayboldum sayfalar n aras nda.Yazar nce ge mi ten bir eyler tutu turuyor elinize ard ndan gelecekten bir kesit veriyor B l mleri bu ekilde s ralam , bir imdi bir de o zaman diye Okuduk a par alar birle tiriyorsunuz b ylelikle ve bitti inde karakterin hissetti ini d nd m o yorgunluk, y lg nl k ve bitik hal durumunu siz de hissediyorsunuz ama fark bir ekilde Okuyucunun hissetti i huzurla kar k hisler de il nk karakterinkiler Bedran nkiler ac eyler, bo az d mleten, nefesini kesen ve yava a l me g t ren.Sonlara do ru bir k s mda, hayal g c n n geni li i beni oka u ratt bir de Yok art k deyip kitab b rakt m kenara te tam o anda kitab n ba nda ok da a k a s ylenmeyen eyler de yok art k oldular benim i in D m i inde d m adeta Kitab n ba ndayken ger ekten guzel bir ey okudu unuzu okuyaca n z farkediyorsunuz Sonlara do ru bu hava bozulursa diye ku ku duysam da ben, hi yle olmad En ba ndan en son c mlesine kadar harika bir kitap okudum Hatta o kadar etkilendim ki, yazar n t m kitaplar n al oku sakla hem de hemen diye z rlayan kafamdaki sesi susturam yorum

 5. says:

  Co unlu unun bir i te al t , ayn d kkanlardan al veri yap p ayn y ntemlerle yedi i, ayn eyleri konu tu u, ocuklar do urdu u, sonra onlar n hep birlikte okula gittikleri, ayn renk giysilerle s n flar n ge ip mezun olduklar , ard ndan tabur tabur askeri birlikler olu turduklar , ayn mar lar ayn bi imde s yleyerek ayn ko u larda ayn k vr l larla yatt klar ve bu edimlerle beraberlik ruhunu yakalad klar n sand klar , sonra bir bavul dolusu an yla terhis olup eve d nd kleri, anne Co unlu unun bir i te al t , ayn d kkanlardan al veri yap p ayn y ntemlerle yedi i, ayn eyleri konu tu u, ocuklar do urdu u, sonra onlar n hep birlikte okula gittikleri, ayn renk giysilerle s n flar n ge ip mezun olduklar , ard ndan tabur tabur askeri birlikler olu turduklar , ayn mar lar ayn bi imde s yleyerek ayn ko u larda ayn k vr l larla yatt klar ve bu edimlerle beraberlik ruhunu yakalad klar n sand klar , sonra bir bavul dolusu an yla terhis olup eve d nd kleri, anne babalar na hi de i meyen ve toplumun haz rlad reddedilmez duygularla sar ld klar , ayn yasalara uyarak evlendikleri, babalar ndan devrald klar y ntemlerle sevi tikleri ve babalar ndan bo alan i kadrolar na kap lan nca d nyan n yar s n ele ge irmi esine sevindikleri, sevin lerini ayn y z lt s yla yans tt klar ve t pk kendilerinden ncekiler gibi, gene ocuk do urduklar ve onlar besleyip b y tmeye ba lad klar ve b t n bu olup bitenlere d n p duran pasl bir ember diyecekken ak p giden ya am ad n verdikleri uyumsuz bir toplumda, yelken kulakl bir uyumsuzdum ben Sonsuzluga Nokta Hasan Ali Toptas

 6. says:

  Kitap okuyarak kafas n bo altanlar n, rahatlayanlar n okumaktan keyif alaca ok g zel bir kitap yazm Hasan Ali erisinde herkesin alt n izmeden duramayaca , hak verece i sat rlarla dolu bir kitap En g zellerinden birisi de u tan mlamad r bence Y kselmek Kendini a a larda sayman n ate li hastal insan n kendisi i in do urdu u son anne bug n n tad n al p g t ren b y l bir d , ya da yukar do ru al al

 7. says:

  Her eyden nce tutarl bir ki ilik kazanmaya al yorlard Birbirlerinin s ylediklerini reddetmeler, bu reddedi lere k l f aramalar, s zc klerin anlam n sa a sola eki tirmeler, fark nda de ilmi cesine konuyu sapt rmalar, savunmalar, an msatmalar ve toplumsal kavgada nderlik etmi kimi insanlar rnek almalar, rnek g stermeler, susmalar ve birbirlerinin bedenlerini g rmezden gelmeler, hep o tutarl ki ili e ula mak i indi Her yol, ya am n biricik anahtar san lan, teki insanlar aras nda Her eyden nce tutarl bir ki ilik kazanmaya al yorlard Birbirlerinin s ylediklerini reddetmeler, bu reddedi lere k l f aramalar, s zc klerin anlam n sa a sola eki tirmeler, fark nda de ilmi cesine konuyu sapt rmalar, savunmalar, an msatmalar ve toplumsal kavgada nderlik etmi kimi insanlar rnek almalar, rnek g stermeler, susmalar ve birbirlerinin bedenlerini g rmezden gelmeler, hep o tutarl ki ili e ula mak i indi Her yol, ya am n biricik anahtar san lan, teki insanlar aras nda bize yer a t n d nd m z ve tenimizin d nda ne varsa onlarla ili ki kurup uyum sa lamam za yarad n kabullendi imiz o tutarl ki ilik kavram na do ru uzan yordu Ama ben a z m a p, tutarl olman n da bir t r gericilik say laca n s yleyemiyordum onlara Dilimin ucuna biriken bir y n s zc kle, y zlerine ylece bakakal yordum Ne oldu unu bilmedi im bir ey belki de tutarl olamay m n bende yaratt korku ellerimi, ayaklar m ve dilimi iplerle, zincirlerle s ms k ba l yordu

 8. says:

  Yazar kelimelerle dans edercesine meydan okumu hayata, her c mlesiyle Hani hepimizin i inde karanl k ya da herkesin n nde s yleyemedi i s zleri vard r ya, yazar onlar c mlelere d km bu kitapta Kimlik aray , belirsizlik, sonsuzlukta kaybolmu luk hissi, yatalak ve yaln z bir adam n dram ocuklu unda babas yla ya ad s k nt lar pe ini b rakmayan bir adam n, sevgi ve ilgi aray Hatta birini ararken bazen ikisini ayn anda bulmas , okuyanlar anlad ok i bunaltan, rahats z ed Yazar kelimelerle dans edercesine meydan okumu hayata, her c mlesiyle Hani hepimizin i inde karanl k ya da herkesin n nde s yleyemedi i s zleri vard r ya, yazar onlar c mlelere d km bu kitapta Kimlik aray , belirsizlik, sonsuzlukta kaybolmu luk hissi, yatalak ve yaln z bir adam n dram ocuklu unda babas yla ya ad s k nt lar pe ini b rakmayan bir adam n, sevgi ve ilgi aray Hatta birini ararken bazen ikisini ayn anda bulmas , okuyanlar anlad ok i bunaltan, rahats z eden, ger ek ile hayalin kar t ilgin bir hikaye, ama not d lecek bir s r dikkat ekici, anlaml s zlere sahip bir kitap Dedi im gibi okurken ok hikayeyi sevememi tim, bunald m anlar olmu tu Di er kitaplar n da okumay ok istiyorum nk okuduk a daha da ok sevece imi d n yorum

 9. says:

  Hasan Ali Topta romanlar gibi sonunda bi bok olmayaca n bile bile sonuna var ncaya kadar kendine ba lamay ba aran hayat mda yaratt kasvetli atmosfer ve karamsar karakterlerle mazo ist ruhuma onulmaz yaralar a arak bayram ne esi ya att i in Topta a en i ten te ekk rlerimi sunar m Kitab n son c mlesini de bitirip arka kapa n kapat rken dedim ki git bi kitap ya clal Ayd n n Hayat G zeldir kitab n al, pembe fosforlu kalemle her sayfada alt n izdi in c mlelerden kendine hayat d Hasan Ali Topta romanlar gibi sonunda bi bok olmayaca n bile bile sonuna var ncaya kadar kendine ba lamay ba aran hayat mda yaratt kasvetli atmosfer ve karamsar karakterlerle mazo ist ruhuma onulmaz yaralar a arak bayram ne esi ya att i in Topta a en i ten te ekk rlerimi sunar m Kitab n son c mlesini de bitirip arka kapa n kapat rken dedim ki git bi kitap ya clal Ayd n n Hayat G zeldir kitab n al, pembe fosforlu kalemle her sayfada alt n izdi in c mlelerden kendine hayat d sturu olu tur, mutsuzlukla mutlu olmay b rak Seviyom seni k r eytan

 10. says:

  Baz kitaplar var herkese hediye etmek istiyorum Hepsi okuduktan sonra uzun uzun kitap hakk nda konu mak Sonsuzlu a Nokta da benim i in o kitaplardan biri oldu Hasan Ali Topta n anlat m yle yal n yle iirsel yle ak c ki insan kendini kaybediyor Betimlemeleri yle g l ki okurken o sahneyi ya yorsunuz adeta Bilin ak tekni inin kusursuzca kullan ld bir roman diyebilirim Her olay bi ba ka olay n tetikleyicisi sanki ba ka hikayelere a lan bir kap Okurken genelde Bedran n ye Baz kitaplar var herkese hediye etmek istiyorum Hepsi okuduktan sonra uzun uzun kitap hakk nda konu mak Sonsuzlu a Nokta da benim i in o kitaplardan biri oldu Hasan Ali Topta n anlat m yle yal n yle iirsel yle ak c ki insan kendini kaybediyor Betimlemeleri yle g l ki okurken o sahneyi ya yorsunuz adeta Bilin ak tekni inin kusursuzca kullan ld bir roman diyebilirim Her olay bi ba ka olay n tetikleyicisi sanki ba ka hikayelere a lan bir kap Okurken genelde Bedran n yerine koydum kendimi onun kadar karamsar oldu umu fark ettim bi yandan bi yandan da yle b t nle tim ki Bedranla roman n sonuna geldi ime kendimi uzun s re inand ramad m Devam etsin istedim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *